Đăng nhập
Tìm kiếm
bannerquangcao
Chuyển nhượng 60% cổ phần công ty kinh doanh thương mại đã niêm yết chứng khoán trên sàn HNX
Hinh
Qua sàn mua bán doanh nghiệp ICE, chúng tôi muốn chuyển nhượng 60% cổ phần công ty kinh doanh thương mại đã niêm yết chứng khoán trên sàn HNX
I.GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP:
1.Thông tin về Doanh nghiệp:
- Thành lập năm 2009.
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng, tương ứng với 15 triệu cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
- Cơ cấu cổ đông: 100% là cá nhân trong nước.
- Vốn nhà nước: 0%
- Cổ đông nước ngoài: 0%
- Số lượng cổ đông: Khoảng 390 cổ đông
- Số lượng cổ đông lớn: 20 cổ đông, nắm giữ 60% cổ phần của DN.
2.Tình hình tài chính:
                                             2016                                     2017
- Doanh thu:                  77.895.254.260                 105.744.413.090
- Lợi nhuận sau thuế:     4.430.221.644                     4.029.091.104
- Không có nợ xấu, lịch sử tín dụng tốt.
- Không nợ thuế (Đã quyết toán thuế đến hết năm 2017).
3.Thông tin đầu tư:
- Bán 60% cổ phần, tương ứng với 9 triệu cổ phần.
- Bên bán thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản công nợ trước khi bàn giao.
- Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
- Giá cổ phiếu hiện nay: 2.800 đồng/cp.
- Giá bán: 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng), tương ứng với 2.220 đồng/ cổ phần
II.PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ:
1. Giá chào bán tại Khoản 3 trên đây là giá bán không bao gồm tài sản, bên bán có trách nhiệm thực hiện quyết toán các khoản thuế, công nợ, chuyển trụ sở về địa chỉ mới theo yêu cầu của bên mua.
2. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh thỏa thuận trên sàn giao dịch, phần chênh lệch thực hiện bù trừ giữa bên bán và bên mua.
3. Bên bán bàn giao toàn bộ quyền điều hành doanh nghiệp cho bên mua ngay sau khi Đại hội cổ đông bầu HĐQT mới.
4. Bên bán hỗ trợ toàn bộ các phần việc về: Công bố thông tin, đại hội cổ đông, tư vấn lựa chọn nhân sự để bầu thay thế HĐQT, BKS, ban GĐ, kế toán trưởng…
5. Bên bán thực hiện hoàn thiện hồ sơ chứng từ, sổ sách và hỗ trợ bên mua 06 tháng kể từ ngày chuyển nhượng cổ phần.
6. DN đủ điều kiện và có thể hoàn thiện hồ sơ để tăng vốn theo yêu cẩu của bên mua

III. Liên hệ: Ngân hàng công ty ICEBANK
Hotline: 0904504858
Email: ceo@ice.com.vn
Giao dịch đảm bảo qua Sàn. Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.
Chuyên trang  Ngân hàng công ty ICEBANK - nganhangcongty.vn
Facebook Mua Bán Công Ty ICE - Facebook.com/Bancongty.com.vn

Facebook Ngân Hàng Công ty ICEBANK - Facebook.com/groups/nganhangcongty/

I. ĐĂNG KÝ BÁN CÔNG TY
II. THÔNG TIN BÁN CÔNG TY
III. THÔNG TIN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH CÔNG TY
Năm(*)
Doanh thu(*)
Lợi nhuận(*)
IV. ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
V. DOANH NGIỆP
DOANH NGIỆP
NGÂN HÀNG CÔNG TY
Bước 1
Ngân hàng tiếp nhận Hồ sơ Công ty
Bước 2
Thẩm định hồ sơ đầy đủ theo chuẩn mực kế toán thuế Việt Nam
Bước 3
Kiểm tra Nợ thuế, Nợ ngân hàng, Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầy đủ
Bước 4
Điều chỉnh số liệu sai & Nộp lại báo cáo thuế. Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
Bước 5
Bàn giao hồ sơ sổ sách kế toán chuẩn mực cho Ngân hàng
VI. GIÁ BÁN(*)
icon
Đăng ký thành viên
Đăng nhập